Bærekraftspartner

 

Opplevelseskortet engasjerer seg sterkt innen FNs bærekraftsmål.

Vi har valgt å definere målene inn i vårt sponsorprogram for å synliggjøre muligheten å realisere og svare på Bærekraftsmålene sammen. Gjennom dette partnerskapet kan vi skape vinn-vinn situasjoner og samtidig svare på mål 17 «Samarbeid for å nå målene»

bærekraftsmål_alle-1024x519.png

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer innen 2030. Bærekraftsmålene er gjeldene for alle land, fattig som rik. Til tross for at vi bor i et av verdens rikeste og lykkeligste land, så øker de sosiale forskjellene. Mer enn 10% av alle barn lever i lavinntektsfamilier. Disse barna opplever sosial eksklusjon, utenforskap og manglende mulighet for å delta i kultur- og fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn.

Disse forskjellene ønsker vi å utjevne og fjerne. Ved å bli en Bærekraftspartner deltar du i dette viktige arbeidet samtidig som bedriften svarer for flere av Bærekraftsmålene. Samarbeid for å nå målene gir de beste resultatene.


Sammen med våre bærekraftspartnere bidrar vi til positiv utvikling på i alt 7 av 17 bærekraftsmål. Klikk på navnene for å lære mer om hvert mål.

 
mål1.png

Bærekraftsmål 1
Utrydde Fattigdom

Barn og unge i lavinntektsfamilier og familier med lav utdanning har selv mindre sjanse for å ta utdanning, få seg jobb og har dårligere helse. Tallet på barn som vokser opp i fattigdom øker, og er det mest alvorlige utslaget av de økende sosiale forskjellene i Norge. Ringvirkningene er sosial eksklusjon, utenforskap, ensomhet, kjedsomhet, rus og kriminalitet. Gjennom Opplevelseskortet får barn og unge muligheter på lik linje med andre barn til å delta i helsefremmende kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av sosial eller økonomisk status.

Muligheten til å delta der deres venner er. Ikke bare ha noe å leve av, men noe å leve for.

mål3.png

Bærekraftsmål 3
God Helse

Halvparten av Norges 15-åringer beveger seg mindre enn helsedirektoratets anbefaling og sosiale helseforskjeller øker. Fysisk aktivitet bidrar til normal vekst og utvikling, og kan forebygge sykdom i voksen alder. Like viktig er aktivitetens betydning for barn og unges psykiske helse; som styrket selvbilde, økt tro på egen mestring, bedre sosial tilpasning og generelt økt trivsel. Når alle barn og unge får muligheten til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter gjennom Opplevelseskortet utjevnes sosiale forskjeller og utenforskap som har stor betydning for psykisk helse, samt muligheten for å mestre fysiske aktiviteter.


Bærekraftsmål 8
Anstendig Arbeid Og Økonomisk Vekst

Mange lavinntektsfamilier har manglende utdanning og mulighet for å stå i eller holde på en jobb, de faller utenfor arbeidslivet og har en lang vei for å komme tilbake. De kan ha behov for uføretrygd eller spesielt tilrettelagt arbeid og oppfølging. Gjennom Opplevelseskortet gis muligheten for praksisplass i organisasjonen, eller i respektive kommuner, for arbeidstrening eller varig tilrettelagt arbeid. Å bidra i et arbeid med et meningsfylt formål gjennom bruk av sine tilgjengelige ressurser og egenskaper øker livskvalitet og deltakelse i samfunnet.

mål9.png

Bærekraftsmål 9
Innovasjons Og Infrastruktur

Barn og unge i lavinntektsfamilier og familier med lav utdanning har selv mindre sjanse for å ta utdanning, få seg jobb og har dårligere helse. Tallet på barn som vokser opp i fattigdom øker, og er det mest alvorlige utslaget av de økende sosiale forskjellene i Norge. Ringvirkningene er sosial eksklusjon, utenforskap, ensomhet, kjedsomhet, rus og kriminalitet. Gjennom Opplevelseskortet får barn og unge muligheter på lik linje med andre barn til å delta i helsefremmende kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av sosial eller økonomisk status.

Muligheten til å delta der deres venner er. Ikke bare ha noe å leve av, men noe å leve for.


mål10.png

Bærekraftsmål 10
Mindre Ulikhet

Det er en høy levestandard i landet vårt. Samtidig øker de sosiale forskjellene og det fremkommer mer tydelige klasseskiller i samfunnet. Sosial ulikhet i levevaner og levekår bidrar til sosial ulikhet innen helse. Ny rapport viser også at sosial ulikhet i barneårene forplanter seg til dårligere helse og livskvalitet senere i livet. Dette er forskjeller som er sosialt skapt. Det er forskjeller som bidrar til sosial eksklusjon og utenforskap. Det er urettferdig, men mulig å gjøre noe med. Å sikre kultur- og fritidsaktiviteter for alle barn og unge bidrar til å forhindre sosial eksklusjon og utjevne sosiale forkjeller.

Bærekraftsmål 11
Bærekraftige Byer Og Samfunn

I en velferdsstat har vi alle et ansvar for å sikre et bærekraftig samfunn. I et samfunn med økende sosiale forskjeller og tydeligere klasseskiller hvor ringvirkningene er enorme må vi alle bidra til å få alle med. For å sikre flest mulig god utdanning og arbeid er vi avhengige av å forhindre sosial eksklusjon og ulikheter. Et samfunn med økende grad av uføre, lavutdannede, kriminelle og rusavhengige er ikke bærekraftig i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Gjennom Opplevelseskortet skal alle med. Gjennom å sikre barn og unge et nettverk, sosial tilhørighet, nødvendige rollemodeller og like muligheter stimulerer vi en positiv utvikling for hele samfunnet.


Bærekraftsmål 17
Samarbeid For Å Nå Målene

Nye og sterke partnerskap trengs for å lykkes med bærekraftsmålene. Myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Gjennom Opplevelseskortet er et tett samarbeid mellom kommune, offentlig og private tilbydere, næringsliv for øvrig og sluttbrukere satt i system. Gjennom mange tilbydere bidrar alle litt og sikrer muligheter for alle barn og unge på lik linje.

Gjennom konseptet Bærekraftspartner skaper Opplevelseskortet en arena for samarbeid om bærekraftig utvikling, sammen med partnere, kommuner, nav og alle aktører som bidrar til innhold i Opplevelseskortet

 
 

 Våre bærekraftspartnere


Hvordan bli en Bærekraftspartner?

Har bedriften et ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling med fokus på ett eller flere av Bærekraftsmålene Opplevelseskortet påvirker, kan vi være en god match for hverandre. Ta kontakt, så kartlegger vi potensialet sammen.

Opplevelseskortet - Bærekraftsambassadør
33 50 98 80 // 976 53 396
post@opplevelseskortet.no