Om oss

 

Like muligheter til like mye farge i hverdagen

Raushet  -  Likeverd  - Åpenhet  -  Profesjonalitet

 

Opplevelseskortet er et initiativ for å utjevne sosiale forskjeller og forhindre sosial eksklusjon for barn og unge fra lavinntektsfamilier. Vi lever i et av verdens rikeste land, men de sosiale forskjellene øker og barn vokser opp i forskjellige verdener med ulike muligheter. Utfordringene og ringvirkningene knyttet til økte sosiale forskjeller og sosial eksklusjon er store og kjente. Ensomhet, kjedsomhet, depresjoner, helse, rus, kriminalitet som noen. Derfor må dette tas på alvor. 

Målsettingen er å forhindre sosiale forskjeller og sosial eksklusjon og sikre aktivitetstilbud til alle barn og unge, uavhengig av familiens inntektsnivå. For barn og unge handler det om å kunne delta på samme aktiviteter som deres venner, det å kunne bli med på kino, dra i svømmehallen eller ha råd til medlemskontingent i det lokale idrettslaget for å kunne spille fotball, håndball, danse eller være med i speideren. Det handler om å gi alle barn og unge muligheten å delta i det sosiale miljøet, der vennene er, der interessen deres ligger. Å gi alle barn og unge muligheten til like mye farge i hverdagen. 

Opplevelseskortet ble til gjennom et privat initiativ av Ann Kristin Bekkevoll i Ålesund i 2009. Siden da er det jobbet jevnlig med et konsept og metodikk for å belyse og løse utfordringen med barnefattigdom, men først og fremst for å gjøre dette til et positivt initiativ som fremmer muligheter og optimisme. Initiativet har fått bred politisk oppmerksomhet og enda mer i 2019 når regjeringen har besluttet å satse på modellen.  

Opplevelseskortet fungerer som et samarbeid mellom Kommune, Nav og private og offentlige tjenestetilbydere. Et enkelt og ubyråkratisk tiltak som er treffsikkert i forhold til målgruppen.

Fra 2009 og frem til i dag teller vi over 80 kommuner som aktiv bruker konseptet. Opplevelseskortet er blitt en landsdekkende aktør og har en klar målsetting om å nå ut til alle kommuner og alle barn og unge. 

Opplevelseskortet gir alle barn og unge like muligheter. Gjennom 10 års erfaring med fritid- og kulturopplevelser til barn og unge i lavinntektsfamilier har vi nå utviklet Norges største digitale plattform hvor barn og unge finner sine kultur- og fritidstilbud lokalt, regionalt og nasjonalt. Tjenesteplattformen utgjør en brukerplattform for barn og unge med foresatte, et forvaltningsverktøy for kommune og Nav, samt en markedsplattform for alle offentlige og private tjenestetilbydere. 

Gjennom å sette velvillighet, veldedighet og frivillighet i system har Opplevelseskortet gitt tusenvis av barn og unge flere muligheter. Metodikken og konseptet er nå videreført inn i en digital tjenesteplattform som forenkler dette arbeidet, samtidig som det åpner langt større muligheter. Med digital tjenesteplattform når man ut til alle barn og unge og fjerner stigmatiseringen rundt barnefattigdom.  

Plattformen gjør det enklere for kommune og nav når det kommer til forvaltning av tiltak og kontroll. Det blir enklere for tilbydere å delta da det finnes langt flere insentiver for å delta når målgruppen gjelder ALLE. For barn og unge skapes det en plattform for å belyse alle fritid- og kulturtilbud med gode avtaler og rabatterte priser.

 

 Vår historie

Opplevelseskortets tidslinjal

Opplevelseskortet går fra idè til virkelighet i Ålesund
I samarbeid med Ann Kristin Angelsen i Barnas Lekeland starter initiativet
Prøveprosjekt med Ålesund kommune som ble vedtatt videreført
Avisoppslag fører til stor oppmerksomhet i kommune-Norge
— 2009
Flere kommuner etablerer ordningen
Invitert til Stortinget for presentasjon av Opplevelseskortet
Kommuner begynner å få tilskudd til ordningen fra departementet
Kommuneveileder for god implementering blir satt i system
Norges bidrag til EU-konferanse om barnefattigdom i Brüssel
— 2010
Barn og unge i lavinntektsfamilier får økt fokus i statsbudsjett
Bekjempelse av barnefattigdom og sosiale forskjeller settes på dagsorden
Mer enn doblet antall kommuner som innfører Opplevelseskortet
Større organisasjoner støtter oppunder Opplevelseskortet, som Røde Kors og Redd Barna
— 2011
Kulturminister Anniken Huitfeldt fremmer Opplevelseskortet som et mulig nasjonalt tiltak
Evalueringer av prøveprosjekter viser god effekt og hyppig bruk av Opplevelseskortet fra oppstart frem til nå.
— 2012
Departementet utsteder tilskudd til videre arbeid og forskning direkte til kommuner som benytter Opplevelseskortet
Telemarksforskning på konseptet og effekten av tiltaket
Jevn økning av kommuner som benytter tiltaket
— 2013
Flere organisasjoner tar kontakt for samarbeid
Når ca 40 kommuner som benytter Opplevelseskortet i sin kommune
— 2014
Flere kommuner kommer til
Opplevelseskortet er ønsket inn til å holde foredrag om effekten av og behovet for et slikt tiltak
— 2015
-
— 2016
Norges bidrag til Nordisk råd for utjevning av sosiale forskjeller, på besøk i Finland
Forprosjekt for en digital løsning kommer på plass via iDrift
Første nasjonale aktør som bidragsyter er NFF
— 2017
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom lanseres fra Stortinget
Store nasjonale aktører ønsker å bidra inn med Opplevelser
På besøk hos Stortinget for å fortelle om Opplevelseskortet
Ansette prosjektleder for å lede digitaliseringen av Opplevelseskortet
— 2018
Opplevelseskortet digitaliseres til en digital tjenesteplattform
Appen får navnet Join og lanseres
Inviteres til Barn, Familie og likestillingsdepartementet
De første Bærekraftspartnerne kommer inn
— 2019

En spennende fremtid i møte